Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 456 jobs
  ABOUT PASSION CO., LTD.'s banner
  ABOUT PASSION CO., LTD.'s logo
  Bangna
  • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาบริหารธุรกิจ
  • ประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีทัศนคติเชิงบวก ทำงานเป็นขั้นตอน รักงานบริการ
  B4B CO., LTD.'s banner
  B4B CO., LTD.'s logo
  Bangna
  • Salary 60,000-80,000 Baht
  • ประสบการณ์วางแผนซัพพลายเชน และการวางแผน 5-7 ปี
  • ประสบการณ์ในธุรกิจโรงงานผลิตน้ำมันปาล์ม
  Next