Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 291 jobs
  The Federation of Thai Industries's logo
  Sathorn
  • มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 10 ปี
  • ต่างประเทศ
  • มีประสบการณ์ทำงานในกระทรวงต่างประเทศหรือสถานฑูต
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Sathorn
  • วางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ BSC, KPI, Risk Management
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี มีประสบการณ์ในธุรกิจ FMCG
  • โครงการกลยุทธ์ด้านอาหาร บริหารผลิตภัณฑ์
  MBK Public Company Limited's banner
  MBK Public Company Limited's logo
  Pathumwan
  • งานวางแผนด้านความปลอดภัย งานวางแผนกำลังพล
  • งานบริหารจัดการ / งบประมาณ
  • สถานที่ทำงานใกล้ BTS / มีโบนัส และสวัสดิการอื่นๆ
  Next