Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-17 of 17 jobs
  Content Baker Co., Ltd.'s banner
  Content Baker Co., Ltd.'s logo
  PrakanongTHB 30K - 70K /month
  • มีประสบการณ์ด้านการผลิตสื่อออนไลน์อย่างน้อย 4 ปี
  • มีความรับผิดชอบ มีความละเอียด ไม่ทิ้งงาน
  • มีทัศนคติในเชิงบวก รับมือกับภาวะกดดันได้
  Prakanong
  • มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในงานด้านบริหารอาคาร
  • มีทักษะทางด้านการบริหาร / ความเป็นผู้นำ
  • ประสบการณ์ด้านบริหารอาคาร