Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 219 jobs
  Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization)'s logo

  ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

  Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization)
  Phayathai
  • มีความเป็นผู้นำมีวิสัยทัศน์สามารถวางแผนกลยุทธ์ได้
  • มีความสามารถด้านบริหารงานในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน
  • มีความรู้ความสามารถในงานด้านการบัญชี บุคคล พัสดุ
  Carabao Tawandang Co., Ltd.'s banner
  Carabao Tawandang Co., Ltd.'s logo
  Bangrak
  • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 5 ปีขึ้นไป
  • สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ดี
  Next