Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 256 jobs
  Greater Pharma Co., Ltd.'s banner
  Greater Pharma Co., Ltd.'s logo
  Bangplad
  • มีความรู้ทางด้านเวชภัณฑ์ยา อาหารเสริม
  • มีความรู้ทางด้านจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐบาล
  • มีประสบการณ์ทางด้านบริหารงานขาย อย่างน้อย 5 ปี
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Sathorn
  • วางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ BSC, KPI, Risk Management
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี มีประสบการณ์ในธุรกิจ FMCG
  • โครงการกลยุทธ์ด้านอาหาร บริหารผลิตภัณฑ์
  MBK Public Company Limited's banner
  MBK Public Company Limited's logo
  Pathumwan
  • ผู้จัดการแผนกบริหารความเสี่ยง
  • บริหารความเสี่ยง
  • นำเสนอและพัฒนากรอบและกระบวนการบริหารความเสี่ยง
  SHIPPOP CO., LTD.'s banner
  SHIPPOP CO., LTD.'s logo

  Assistant Sale Manager

  SHIPPOP CO., LTD.
  PhayathaiTHB 30K - 54,999 /month
  • มีประสบการณ์ขายและมีความรู้ด้านการขาย 3 ปีขึ้นไป
  • มีความคิดสร้างสรรค์ หาแนวทางกลยุทธ์ใหม่ๆทางการตลาด
  • สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
  MBK Public Company Limited's banner
  MBK Public Company Limited's logo
  Pathumwan
  • วางนโยบายกำหนดมาตรฐานต่างๆในระบบบริหารอาคาร
  • ควบคุม ดูแลการจัดทำงบประมาณ
  • ควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านการซ่อมบำรุง
  Next