Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 35 jobs
  Shrewsbury International School Bangkok (Riverside Campus)'s banner
  Shrewsbury International School Bangkok (Riverside Campus)'s logo
  Bangkor-laem
  • มีประสบการณ์ในสายงานด้านเครื่องกลหรือไฟฟ้า
  • มีความรู้และเข้าใจขั้นตอนการบำรุงรักษาเครื่องจักร
  • มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ทักษะและสิ่่งใหม่ๆ
  Lumpini Property Management Co., Ltd.'s logo
  Bangkok
  • กำหนดมาตราฐานวิศวกรรมงานบำรุงรักษาระบบอาคาร
  • กำกับดูแลงานบำรุงรักษางานระบบอาคาร
  • บริหารงบประมาณบำรุงรักษา
  Next