Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-27 of 27 jobs
  Lumpini Property Management Co., Ltd.'s banner
  Lumpini Property Management Co., Ltd.'s logo
  Bangkok
  • กำหนดมาตราฐานวิศวกรรมงานบำรุงรักษาระบบอาคาร
  • กำกับดูแลงานบำรุงรักษางานระบบอาคาร
  • บริหารงบประมาณบำรุงรักษา
  PCL Holding Public Co., Ltd.'s banner
  PCL Holding Public Co., Ltd.'s logo
  Bangkok
  • ติดตั้ง และซ่อมบำรุง เครื่องมือแพทย์
  • ปริญญาตรี วิศกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์ในการซ่อมเครื่องมือแพทย์จะพิจารณาพิเศษ