• Mechanical Maintenance
 • Oil and Gas
 • Offshore

9 hours ago

 

Applied
 • Maintenance & Inspection
 • Engineering
 • Offshore

02-Jun-20

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า สาขาจักรกลโรงงาน
 • ประสบการณ์: 3 ปี
 • ซ่อมบำรุง Generator เครื่องมือวัด และไฟฟ้าได้

01-Jun-20

 

Applied
 • ป.ว.ช.,ป.ว.ส. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิคส์
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี
 • สามารถควบคุมกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพและไฟฟ้า

01-Jun-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?