Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 58 jobs
  Thai Medical Group 88 Co., Ltd.'s logo
  KlongtoeyTHB 30K - 69,999 /month
  • มีประสบการณ์ด้านวิศวกรระบบประกอบอาคาร
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถคิดในเชิงระบบ
  • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
  Thai Foods Group Public Company Limited's banner
  Thai Foods Group Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • มีความรู้เกี่ยวกับแบบระบบไฟฟ้าระบบพลังงานแสงอาทิตย
  • บริหารจัดการเกี่ยวกับงานระบบพลังงานไฟฟ้า
  • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน
  PTG Energy Public Company Limited's banner
  PTG Energy Public Company Limited's logo
  Huaykwang
  • ออกแบบ และคำนวณโครงสร้างตามงานที่ได้รับมอบหมาย
  • เป็นตัวแทนฝ่ายในการเข้าประชุม และนำเสนองานที่เกี่ย
  • บริหารงานออกแบบตามงานที่มอบหมายให้รับผิดชอบ
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  Klongtoey
  • ไฟฟ้า ประปา เครื่องกล ลิฟต์ เครื่องปรับอากาศ
  • ประสบการณ์ในงานซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบประกอบอาคาร
  • ประกอบอาคาร
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's banner
  Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited's logo
  Wattana
  • จัดการดูแลทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์รอขายของธนาคาร
  • ดูแลซ่อมแซมทรัพย์สินรอการขาย ควบคุมงานผู้รับเหมา
  • ติดต่อรังวัดสอบเขตที่ดิน ตรวจสอบกรรมสิทธิ์
  Next