Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 49 jobs
  RayongTHB 10K - 20K /month
  • วุฒิ ปวส. เครื่องกล,ช่างกลโรงงาน,เทคนิคอุตสาหกรรม
  • จบใหม่ หรือ มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุง
  • สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Evonik United Silica (Siam) Ltd.'s banner
  Evonik United Silica (Siam) Ltd.'s logo

  Electrical & Instrument Technician

  Evonik United Silica (Siam) Ltd.
  Rayong
  • ปวช. , ปวส. ไฟฟ้ากำลัง หรือ เครื่องมือวัด
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านไฟฟ้า หรือเครื่องมือวัด
  • มีความรู้เกียวกับงานการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน
  Next