Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 47 jobs
  Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited's banner
  Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited's logo
  Rayong
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา, ชลประทาน
  • มีประสบการณ์บริหาร/ควบคุมงานก่อสร้าง 7 ปีขึ้นไป
  • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
  Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited's banner
  Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited's logo
  Rayong
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์สาขาเครื่องมือวัดและควบคุม
  • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • มีความรู้การจัดเตรียมและวางแผนงานสอบเทียบ
  Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited's banner
  Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited's logo
  Rayong
  • จบปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล
  • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (กว.)
  Next