Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-28 of 28 jobs
  Diamond Building Products Public Company Limited's banner
  Diamond Building Products Public Company Limited's logo
  Saraburi
  • วุฒิ ปวส.ทุกสาขา
  • มีความรู้ด้านช่างเบื้องต้น
  • ทำงานเข้ากะได้
  Citizen Seimitsu (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Ayutthaya
  • วุฒิการศึกษาปวส.ช่างกล ช่างไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นได้