Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 60 jobs
  Shrewsbury International School Bangkok (Riverside Campus)'s banner
  Shrewsbury International School Bangkok (Riverside Campus)'s logo
  Bangkor-laem
  • มีประสบการณ์ในสายงานด้านเครื่องกลหรือไฟฟ้า
  • มีความรู้และเข้าใจขั้นตอนการบำรุงรักษาเครื่องจักร
  • มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ทักษะและสิ่่งใหม่ๆ
  MBK Public Company Limited's banner
  MBK Public Company Limited's logo
  Pathumwan
  • บริหารจัดการโครงการก่อสร้างขนาดมากกว่า 20,000 ตรม
  • บริหารจัดการงานระบบวิศวกรรมภายในอาคารสูง
  • จัดการระบบควบคุมคุณภาพวิศวกรรม
  PCL Holding Public Co., Ltd.'s banner
  PCL Holding Public Co., Ltd.'s logo
  Bangkok
  • ติดตั้ง และซ่อมบำรุง เครื่องมือแพทย์
  • ปริญญาตรี วิศกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์ในการซ่อมเครื่องมือแพทย์จะพิจารณาพิเศษ
  Next