Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 79 jobs
  Thai Beverage Public Company Limited's banner
  Thai Beverage Public Company Limited's logo
  Klongtoey
  • ระบบ อาคาร สำนักงาน ตึก
  • เครื่องปรับอากาศ ประปา ไฟฟ้า เครื่องกล
  • นำเสนอเพื่อดำเนินการและประสานงาน ควบคุมงานผู้รับ
  PCS Security and Facility Services Limited's banner
  PCS Security and Facility Services Limited's logo
  BangkokTHB 35K - 69,999 /month
  • ประสบการณ์ระบบวิศวกรรมปฏิบัติการ,ซ่อมบำรุงงานอาคาร
  • วิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องกล
  • ประสบการณ์ตรง 3 ปีขึ้นไป
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo

  Supervisor, Building Electrical Technician / Engineering -HVAC

  Bumrungrad Hospital Public Company Limited
  Klongtoey
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เทียบเท่า หรือ สูงกว่า
  • มีความรู้ พื้นฐานของระบบไฟฟ้ากําลังในอาคารสูง
  • มีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน
  Next