Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 of 3 jobs
  Krungsri Auto's banner
  Krungsri Auto's logo
  Eastern
  • ตรวจสอบรถตามดีลเลอร์ โชว์รูมพื้นที่ภาคตะวันออก
  • จัดทำ/ส่งรายงานการตรวจสอบรถ ติดต่อประสานงานต่างๆ
  • ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี
  TMB Bank Public Company Limited's banner
  TMB Bank Public Company Limited's logo
  EasternBase salary + high commission
  • รักงานบริการและงานขาย
  • ใบอนุญาตประกันวินาศภัย และใบอนุญาตประกันชีวิต
  • IC License
  TMB Bank Public Company Limited's banner
  TMB Bank Public Company Limited's logo
  EasternBase salary + high commission
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและรักงานบริการ
  • มีทักษะในการขาย
  • มีใบอนุญาตประกันชีวิต และประกันวินาศภัย