Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 69 jobs
  Land and Houses Bank Public Company Limited's banner
  Land and Houses Bank Public Company Limited's logo
  Sathorn
  • ประสบการณ์ RM จากสถาบันการเงิน อย่างน้อย 5 ปี
  • วิเคราะห์ธุรกิจและวิเคราะห์ความเสี่ยงของลูกค้าได้
  • สามารถสร้างและบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ดี
  Land and Houses Bank Public Company Limited's banner
  Land and Houses Bank Public Company Limited's logo
  Sathorn
  • ประสบการณ์ RM หรือ RM Hunter โดยตรง
  • วิเคราะห์ธุรกิจและวิเคราะห์ความเสี่ยงของลูกค้าได้
  • มีความสามารถในการวางแผนการทำงาน แก้ไขปัญหาได้ดี
  Land and Houses Bank Public Company Limited's banner
  Land and Houses Bank Public Company Limited's logo
  Sathorn
  • ขยายและทำการตลาดอย่างต่อเนื่องสำหรับลูกค้า SME
  • ดูแลและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า
  • บริหารกระบวนการสินเชื่อต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ
  Land and Houses Bank Public Company Limited's banner
  Land and Houses Bank Public Company Limited's logo
  Sathorn
  • มีความรู้ทางสินเชื่อ ผลิตภัณฑ์ และกฏหมาย
  • วิเคราะห์ธุรกิจและเครดิตของลูกค้า
  • ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าโดยผ่านระบบสินเชื่อ
  Land and Houses Bank Public Company Limited's banner
  Land and Houses Bank Public Company Limited's logo
  Sathorn
  • ประสบการณ์วิเคราะห์สินเชื่อที่อยู่อาศัย 4 ปีขึ้นไป
  • มนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้นในการเรียนรู้
  • สามารถอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  BangkokTHB 30K - 54,999 /month
  • เงินเดือน 25,000-40,000 บาท+Com+ มี Bonus ประจำปี
  • มีประสบการณ์แนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัย
  • มีใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย
  Land and Houses Bank Public Company Limited's banner
  Land and Houses Bank Public Company Limited's logo
  Sathorn
  • ประสบการณ์ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 3 ปีขึ้นไป
  • มีความสามารถในการใช้ระบบ MIS
  • สามารถอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  Land and Houses Bank Public Company Limited's banner
  Land and Houses Bank Public Company Limited's logo
  Sathorn
  • ประสบการณ์วิเคราะห์สินเชื่อที่อยู่อาศัย 4 ปีขึ้นไป
  • มนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้นในการเรียนรู้
  • สามารถอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  Next