Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 54 jobs
  Asia Sermkij Leasing Public Company Limited's banner
  Asia Sermkij Leasing Public Company Limited's logo
  Sathorn
  • สัญญาจ้างสินเชื่อการตลาดเช่าซื้อรถเก่า
  • ป.ตรี บริหารธุรกิจ, การจัดการ, การตลาด
  • มีตลาด (ดีลเลอร์รถเก่า) เป็นของตนเอง
  Land and Houses Bank Public Company Limited's banner
  Land and Houses Bank Public Company Limited's logo

  Relationship Manager (Big Corp.)

  Land and Houses Bank Public Company Limited
  Sathorn
  • ขยายและทำการตลาดต่อเนื่องกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่
  • มีความสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงของธุรกิจขนาดใหญ่
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
  Land and Houses Bank Public Company Limited's banner
  Land and Houses Bank Public Company Limited's logo
  Sathorn
  • มีความรู้ทางสินเชื่อ ผลิตภัณฑ์ และกฏหมาย
  • วิเคราะห์ธุรกิจและเครดิตของลูกค้า
  • ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าโดยผ่านระบบสินเชื่อ
  Land and Houses Bank Public Company Limited's banner
  Land and Houses Bank Public Company Limited's logo

  Relationship Manager SME

  Land and Houses Bank Public Company Limited
  Sathorn
  • ขยายและทำการตลาดอย่างต่อเนื่องสำหรับลูกค้า SME
  • ดูแลและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า
  • บริหารกระบวนการสินเชื่อต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ
  Asia Sermkij Leasing Public Company Limited's banner
  Asia Sermkij Leasing Public Company Limited's logo
  Sathorn
  • เสนอสินเชื่อจำนำทะเบียนรถทางโทรศัพท์ลูกค้าเก่า
  • ออกพบลูกค้าตรวจสอบรถยนต์จัดทำเอกสารสินเชื่่่อ
  • อายุ 27-35 ป.ตรี/โท เศรษฐศาตร์บริหารการเงินการตลาด
  Krungthai Card Public Company Limited's banner
  Krungthai Card Public Company Limited's logo
  Pomprab
  • สอบทานสินเชื่อธุรกิจ/สินเชื่อรายย่อย Credit Review
  • วางแผนและกำกับดูแลการสอบทานสินเชื่อ
  • มีประสบการณ์การทำงานสอบทานสินเชื่อย่างน้อย 2 ปี
  Land and Houses Bank Public Company Limited's banner
  Land and Houses Bank Public Company Limited's logo
  Sathorn
  • Being business partner assisting business leaders
  • credit risk portfolio, risk measurement,
  • Setting policy,loan,investment portfolio&segment
  AIRA Factoring Public Company Limited's banner
  AIRA Factoring Public Company Limited's logo
  Pathumwan
  • แก้ไขหนี้, สินเชื่อ, ปรับปรุงโครงสร้างหนี้
  • NPL, กลั่่นกรอง, ลูกหนี้้
  • สินเชื่อและการตลาด, financial Services
  Next