Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-29 of 29 jobs
  MBK Public Company Limited's banner
  MBK Public Company Limited's logo
  Pathumwan
  • ป.ตรี-ป.โท สาขาการเงิน บริหารธุรกิจ กฎหมาย
  • มีความสามารถในด้านทักษะทางภาษาที่ใช้ในการร่างสัญญา
  • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s banner
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s logo
  Pathumwan
  • ติดต่อหาผู้มีความต้องการใช้สินเชิ่อ
  • ประสบการณ์ 5-7 ปี ในสายงานสินเชื่อ
  • ป.ตรี-โท สาขาอสังหาริมทรัพย์,บริหารธุรกิจ,การเงิน
  KB J Capital Co., Ltd.'s banner
  KB J Capital Co., Ltd.'s logo
  Ladprao
  • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์ 1 ปี
  • มีใจรักในงานขายและงานบริการ มีความตั้งใจ
  KB J Capital Co., Ltd.'s banner
  KB J Capital Co., Ltd.'s logo
  Bangkoknoi
  • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์ 1 ปี
  • มีใจรักในงานขายและงานบริการ มีความตั้งใจ
  M B K Guarantee Co., Ltd.'s banner
  M B K Guarantee Co., Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในสายงานสินเชื่อ
  • มีความรู้ในธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  • มีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited's banner
  United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • 2 -3 Years experience in Banking & Finance
  • ประสบการณ์สินเชื้อบ้านในธุรกิจธนาคาร
  • Self motivated, Proactive and presentable
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s banner
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s logo

  Collection Officer

  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)
  Pathumwan
  • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน บัญชี
  • ประสบการณ์ทำงาน : ด้านงานสินเชื่อ
  • การสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
  Land and Houses Bank Public Company Limited's banner
  Land and Houses Bank Public Company Limited's logo

  Mortgage Loan Officer

  Land and Houses Bank Public Company Limited
  Bangkok
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อหรืองานที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะการสื่อสารเป็นอย่างดี