Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 203 jobs
  Berli Jucker Public Company Limited's banner
  Berli Jucker Public Company Limited's logo

  VP Legal

  Berli Jucker Public Company Limited
  Klongtoey
  • รับผิดชอบดูแลบริหารจัดการงานส่วนงานนิติการสัญญา
  • รับผิดชอบดูแลงานด้าน Regulatory Compliance
  • ร่าง ตรวจสอบ และเจรจาเงื่อนไขสัญญา
  Berli Jucker Public Company Limited (BJC)'s banner
  Berli Jucker Public Company Limited (BJC)'s logo

  Company Secretary Executive

  Berli Jucker Public Company Limited (BJC)
  Klongtoey
  • การจัดทำการประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
  • ติดต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความรู้เลขานุการบริษัท
  • Company Secretary & Compliance
  Siam Piwat Co., Ltd.'s banner
  Siam Piwat Co., Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • ดูแลงานเลขานุการบริษัท กฎหมาย Corporate จดทะเบียน
  • ดูแลงานกฎหมายเครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญา
  • ป.ตรี-ป.โท สาขานิติศาสตร ภาษาอังกฤษดีมาก
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s banner
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s logo
  Pathumwan
  • ป.ตรี-ป.โท สาขาการเงิน บริหารธุรกิจ กฎหมาย
  • มีความสามารถในด้านทักษะทางภาษาที่ใช้ในการร่างสัญญา
  • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
  Land and Houses Bank Public Company Limited's banner
  Land and Houses Bank Public Company Limited's logo
  Sathorn
  • โอกาสเติบโตในด้านกิจการองค์กรในระดับสากล
  • โอกาสเรียนรู้และปฏิบัติงานใกล้ชิดคณะกรรมการธนาคาร
  • อุ่นใจด้วยนโยบาย Work From Home และ Flexi Hour
  Bangkok Insurance Public Company Limited's banner
  Bangkok Insurance Public Company Limited's logo
  Sathorn
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์ บัญชี และอื่นๆ
  • เลขานุการบริษัท/กรรมการบริษัทฯ
  • มีทักษะในการประสานงานที่ดี
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  Dindaeng
  • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์บัณฑิตขึ้นไป
  • มีประสบการณ์และความรู้ ความเข้าใจในกฏหมาย
  • TOEIC Score 600 ขึ้นไป
  Next