Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 44 jobs
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s banner
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s logo

  Attorney -SCB Plus/ทนายความ -SCB Plus

  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)
  จตุจักร
  • ว่าความคดีเช่าซื้อและกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
  • ว่าความคดีซื้อขาย, คดีครอบครัว, คดีมรดก, คดีอาญา
  • ดำเนินการร่างสัญญา ตรวจร่างสัญญา, คดีแรงงาน
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s banner
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s logo

  Fraud Investigation Officer

  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)
  จตุจักร
  • เชี่ยวชาญในการบังคับใช้กฎหมายอาญา วิธีพิจารณาความ
  • สืบ สอบสวน ตรวจสอบกรณีทุจริตด้านบัตรอิเล็กทรอนิกส์
  • นําเสนอข้อเท็จจริงและจัดทำรายงาน
  Narai Property Co., Ltd.'s banner
  Narai Property Co., Ltd.'s logo

  Legal Specialist

  Narai Property Co., Ltd.
  เมืองนนทบุรี
  • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์
  • ดูแลรับผิดชอบงานด้านสัญญา งานโอนกรรมสิทธิ์
  • Update กฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
  Samart Corporation Public Company Limited's banner
  Samart Corporation Public Company Limited's logo
  ปากเกร็ด
  • มีประสบการณ์ด้านเลขานุการบริษัท 3-5 ปี
  • จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น,รายงานการประชุม
  • จัดทำแบบ 56-1 และรายงานประจำปีของบริษัท
  Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited's banner
  Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited's logo

  Senior Legal Officer/นิติกรอาวุโส

  Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited
  จตุจักร
  • จบการศึกษาปริญญาตรี/โท สาขานิติศาสตร์
  • มีใบอนุญาตทนายความ
  • มีประสบการณ์นิติกร 5 ปีขึ้นไป
  Intellectual Design Group Co., Ltd.'s banner
  Intellectual Design Group Co., Ltd.'s logo
  เมืองนนทบุรี
  • Excellent English Skill,Great Teamwork,Fast Leaner
  • Has interest in field of Intellectual Property
  • Flexible working hours, Yearly Salary Adjustment
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s banner
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s logo

  Risk Officer (SCBX)

  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)
  จตุจักร
  • Risk management policy, frameworks and procedure
  • Understand risk indicator and Risk Self-Assessment
  • Familiar written risk appetite statements
  Next