Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 178 jobs
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s banner
  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)'s logo

  Attorney, Special Case Litigation (JR-0049264)

  Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. (SCB)
  Jatuchak
  • มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย
  • คดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง และคดีพิเศษ
  • เข้าใจเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆ
  Southest Life Insurance Public Company Limited's logo
  Bangrak
  • มีใบอนุญาตว่าความ
  • มีความรู้ในการจัดทำเอกสาร และสัญญาไทยและอังกฤษ
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  Bangrak
  • ปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์
  • มีประสบการณ์ในงานด้านกฎหมาย0-3 ปี
  • มีความรู้ทางกฎหมายและการดำเนินคดีความต่าง ๆ
  Betagro Public Company Limited's banner
  Betagro Public Company Limited's logo
  Laksri
  • ประสบการณ์ : 10 - 15 ปีขึ้นไป ทางด้านกฏหมาย
  • มีความรู้ทางด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  • มีประสบการณ์ทางงานกฎหมายและราชการ
  Next