Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 184 jobs
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s banner
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s logo
  Pathumwan
  • ป.ตรี-ป.โท สาขาการเงิน บริหารธุรกิจ กฎหมาย
  • มีความสามารถในด้านทักษะทางภาษาที่ใช้ในการร่างสัญญา
  • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
  S.S. Inter Corporation Co., Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้เรื่องคดีคุ้มครองผู้บริโภคเช่นคดีเช่าซื้อ
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  Bangrak
  • ประสบการณ์ในงานด้านกฎหมาย 3 ปีขึ้นไป
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว
  • มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายและกฎระเบียบภาครัฐ
  Government Pension Fund (GPF)'s banner
  Government Pension Fund (GPF)'s logo
  Bangrak
  • ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ กฎหมาย
  • มีประสบการณ์ด้านการกำกับดูแลกิจการ งานธรรมาภิบาล
  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและข้อบังคับ
  S.S. Inter Corporation Co ., Ltd.'s logo
  Pathumwan
  • วุฒิปริญญาตรีสาขาใดก็ได้
  • มีประสบการณ์สืบทรัพย์และบังคับคดี พิจารณาเป็นพิเศษ
  • ใช้งานโปรแกรมอัตโนมัติ เช่น MS Word, และ MS Excel
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  Klongtoey
  • กฎหมาย กำกับดูแล compliance
  • กฎหมายหุ้นส่วนบริษัท กฎหมายบริษัทมหาชน
  • ผู้ถือหุ้น ประชุมคณะกรรมการ กฎหมายหลักทรัพย์
  Next