Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 254 jobs
  Bangkok Insurance Public Company Limited's banner
  Bangkok Insurance Public Company Limited's logo
  Sathorn
  • งานนิติกรรมสัญญา และที่ปรึกษากฎหมาย
  • ประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2-5 ปี
  • มีทักษะในการนำเสนอ การสื่อสารที่ดี ทักษะภาษาอังกฤษ
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo

  Assistant Corporate Secretary and Compliance Lawyer

  Bumrungrad Hospital Public Company Limited
  Wattana
  • ปริญญาตรี นิติศาสตร์
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านนิติกรอย่างน้อย 5 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านงานทะเบียนบริษัท
  The Stock Exchange of Thailand's banner
  The Stock Exchange of Thailand's logo
  Dindaeng
  • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีด้านกฎหมาย
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านกฎหมาย
  • มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา
  Next