Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  31-57 of 57 jobs
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s banner
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s logo
  Bangyai
  • ชาย / หญิง อายุ 24 – 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • มีใจรักในงานบริการลูกค้า / Telesales
  Timesconsult Co., Ltd.'s banner
  Timesconsult Co., Ltd.'s logo
  Bangkok
  • พนักงานขายทางโทรศัพท์ / พนักงานการตลาดทางโทรศัพท์
  • ติดต่อลูกค้าเพื่อนำเสนอโครงการของบริษัท
  • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี
  Prev