Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-16 of 16 jobs
  VST ECS (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  VST ECS (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Wangthonglang
  • วุฒิปวส. - ป.ตรี สาขาช่างยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์การซ่อมรถจักรยานยนต์
  • มีความรู้เรื่องงานระบบไฟฟ้า สีรถยนต์
  TCC Private Company's logo

  Maintenance Technician

  TCC Private Company
  Bangkok
  • ปวช.-ปริญญาตรี มีหนังสือรับรองความรู้/สามารถช่างไฟ
  • ปสก.งานอาคาร งานวิศวกรรม ซ่อมบำรุง งานช่างทั่วไป
  • ประกันสุขภาพ-ค่ารักษาฯ, โบนัส, ค่าเดินทาง, กองทุนฯ