Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 175 jobs
  SKOOTAR BEYOND CO., LTD.'s banner
  SKOOTAR BEYOND CO., LTD.'s logo
  Wattana
  • มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องบัญชีการเงิน
  • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี ทางด้านบัญชี-การเงิน
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีมาอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
  Nissin Foods Asia Company Limited's banner
  Nissin Foods Asia Company Limited's logo
  Huaykwang
  • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
  • สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี
  • ใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Navision พิจารณาเป็นพิเศษ
  SAAM ENERGY DEVELOPMENT PCL.'s banner
  SAAM ENERGY DEVELOPMENT PCL.'s logo
  WattanaTHB 55K - 70K /month
  • มีความรู้เรื่องหลักการบัญชี ภาษี และการควบคุมบัญชี
  • ประสบการณ์ด้านการจัดทำงบการเงินสำหรับผู้บริหาร
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
  Krungthai Card Public Company Limited (KTC)'s banner
  Krungthai Card Public Company Limited (KTC)'s logo

  Senior Officer : Accounting Information System

  Krungthai Card Public Company Limited (KTC)
  Wattana
  • กำหนดรายการบันทึกบัญชีในระบบ Core System
  • จัดทำ Core System - GL Parameter
  • มีความรู้เกี่ยวกับระบบทางบัญชี (AIS)
  Nantawan Management Co., Ltd.'s banner
  Nantawan Management Co., Ltd.'s logo
  Bangna
  • จบการศึกษาปริญญาตรีคณะบัญชี หรือคณะบริหารธุรกิจ
  • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี ด้านงานบัญชี
  • พร้อมเรียนรู้การใช้โปรแกรมบัญชี หรือ โปรแกรมใหม่ ๆ
  Next