Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 186 jobs
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการบัญชี
  • ประสบการณ์ในด้านการจัดทำบัญชี 0-1 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ความเข้าใจในระบบ SAP
  Cosmic Concord Corp., Ltd.'s banner
  Cosmic Concord Corp., Ltd.'s logo
  Yannawa
  • ปิดงบบัญชีรายเดือนและรายปี รายงานบัญชีและการเงิน
  • ควบคุมดูแลระบบงานบัญชีให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท
  • วางแผนภาษีอากร ทำรายงานและวิเคราะห์ระบบบัญชี
  Krungthai Card Public Company Limited (KTC)'s banner
  Krungthai Card Public Company Limited (KTC)'s logo

  Senior Officer : Accounting Information System

  Krungthai Card Public Company Limited (KTC)
  Wattana
  • กำหนดรายการบันทึกบัญชีในระบบ Core System
  • จัดทำ Core System - GL Parameter
  • มีความรู้เกี่ยวกับระบบทางบัญชี (AIS)
  Next