Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 167 jobs
  Reeracoen Recruitment Co., Ltd.'s banner
  Reeracoen Recruitment Co., Ltd.'s logo
  Huaykwang
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชี 2 ขึ้นไป
  • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี EPR
  Cosmic Concord Corp., Ltd.'s banner
  Cosmic Concord Corp., Ltd.'s logo

  Accounting Manager

  Cosmic Concord Corp., Ltd.
  Yannawa
  • ปิดงบบัญชีรายเดือนและรายปี รายงานบัญชีและการเงิน
  • ควบคุมดูแลระบบงานบัญชีให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท
  • วางแผนภาษีอากร ทำรายงานและวิเคราะห์ระบบบัญชี
  Next