Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 49 jobs
  Land and Houses Bank Public Company Limited's banner
  Land and Houses Bank Public Company Limited's logo

  VP - Company Secretary

  Land and Houses Bank Public Company Limited
  Sathorn
  • รับผิดชอบการประชุมกรรมการ ผู้ถือหุ้น Annual Report
  • โอกาสเรียนรู้และปฏิบัติงานใกล้ชิดคณะกรรมการธนาคาร
  • อุ่นใจด้วยนโยบาย Work From Home และ Flexi Hour
  Siam Food Products Public Company Limited's banner
  Siam Food Products Public Company Limited's logo
  Sathorn
  • จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการบริษัทอย่างน้อย 3-5 ปี
  • มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้หลากหลาย
  Next