Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 of 2 jobs
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s banner
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s logo
  Bangyai
  • มี ปสก. อย่างน้อย 2 ปี จบปริญญาตรี GPA 3.2 ขึ้นไป
  • ผู้ช่วยงานฝ่ายบริหาร
  • คล่องตัว มีทักษะด้านการบริหารจัดการที่ดี