Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-18 of 18 jobs
  True Corporation Public Company Limited's banner
  True Corporation Public Company Limited's logo
  Kanchanaburi
  • วุฒิ ป.ตรี อายุ 23-35 ปี
  • ประสบการณ์ด้านการขาย บริหารช่องทางการขาย 2ปีขึ้นไป
  • ทักษะด้านวางแผนการขายการตลาด มีรถยนต์ส่วนตัว
  Grand Homemart Co., Ltd.'s banner
  Grand Homemart Co., Ltd.'s logo
  Nonthaburi > Muang
  • คิดกลยุทธ์ วิเคราะห์การปฏิบัติงานและเป้าหมายงานขาย
  • นำนโยบายจากผู้บริหารมาวางแผนการปฏิบัติงาน
  • สามารถบริการยอดขาย บริหารจัดการสาขา แก้ไขปัญหาได้