production
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 236 jobs
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Donmuang
  • Skin Care Manufacturer & Laboratory
  • Overall of managing Sales & Production in OEM
  • 5 years of experiences in Cosmetic OEM Manufacturi
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo

  ผู้จัดการเขตการขาย (047)

  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited
  Prakanong
  • ปริญญาตรีขึ้นไป : เศรษฐศาสตร์ /การตลาด /อื่นๆ
  • ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 2 - 3 ปี
  • มีประสบการณ์ในการทำงานในธุรกิจหล่อลื่น
  Central Retail Corporation Public Company Limited's banner
  Central Retail Corporation Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • บริหารจัดการแผนกให้บรรลุเป้าหมาย
  • จัดการยอดสูญเสียและรักษามาตรฐานแผนกให้ได้คุณภาพ
  • มีประสบการณ์ด้านซูเปอร์มาร์เก็ต ค้าปลีก
  Thai Beverages Public Company Limited's banner
  Thai Beverages Public Company Limited's logo
  Jatuchak
  • ป.ตรี ด้านการเกษตร, สัตว์บาล, การตลาด หรืออื่นๆ
  • มี ปสก. ขายสินค้าเกษตรอย่างน้อย 3 ปี
  • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ เดินทางไปทำงาน ตจว.ได้
  Lucky Flame Co., Ltd.'s banner
  Lucky Flame Co., Ltd.'s logo
  Bangplee
  • มีทักษะการสื่อสาร การต่อรอง การจูงใจ
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
  • มีประสบการณ์ด้านการขายในห้าง ฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  Next