shopee
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-17 of 17 jobs
  SAND-M Global Co., Ltd.'s banner
  SAND-M Global Co., Ltd.'s logo
  BangyaiTHB 45K - 70K /month
  • มีประสบการณ์ด้านการบริหารทีมขาย Online อย่างน้อย 5
  • รักงานบริการ ใส่ใจลูกค้า มี Service Mind
  • วางแผนกลยุทธ์การขาย และการสื่อสารในช่องทาง Online
  Nuui World Company Limited's banner
  Nuui World Company Limited's logo
  Wangthonglang
  • ปริญญาตรี สาขา การตลาด/ขาย/การบริหารธุรกิจ
  • ประสบการณ์ 0-5 ปี, ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  • มีใจรักงานด้านบริการ มีความกระตือรือร้น ทัศนคติบวก