e business manager
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 48 jobs
  KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  Phayathai
  • EDC (บริการเครื่องรูดบัตร)
  • หาโอกาสทางธุรกิจเพื่อพัฒนาการใช้ EDC
  • Project Management
  MBK Public Company Limited's banner
  MBK Public Company Limited's logo

  VP Business Development

  MBK Public Company Limited
  Pathumwan
  • ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 10 – 15 ปี ขึ้นไปในสายงานที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะทางด้านการวิเคราะห์ทางการเงิน
  Next