krungthai card public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  Krungthai Card Public Company Limited (KTC)'s logo

  Manager : Contact Center

  Krungthai Card Public Company Limited (KTC)
  Wattana
  • ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
  • ประสบการณ์งานบริหาร Contact Center อย่างน้อย 10 ปี
  • มีทักษะในการวิเคราะห์ การนำเสนอ การเจรจาต่อรอง
  Krungthai Card Public Company Limited's banner
  Krungthai Card Public Company Limited's logo

  Officer : Bank Relation (ภาคใต้)

  Krungthai Card Public Company Limited
  Southern
  • ขยายจำนวนลูกค้าบัตรเครดิตเคทีซี บัตรเคทีซี พราว
  • สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับสาขาธนาคารกรุงไทย
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านการให้บริการและงานขาย