betagro public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  Betagro Public Company Limited's banner
  Betagro Public Company Limited's logo
  Laksri
  • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้านProduct Strategy การตลาด
  • สามารถจัดทำกลยุทธ์ส่งเสริมการขาย
  • ปฏิบัติงานต่างจังหวัดหรือทริประยะยาวได้