Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 of 5 jobs
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s banner
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s logo
  Bangyai
  • หญิง อายุ 25 - 30 ปี
  • มีประสบการณ์ทำงานตรวจคุณภาพสินค้า QC Incoming
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล
  SAND-M Global Co., Ltd.'s banner
  SAND-M Global Co., Ltd.'s logo
  BangyaiTHB 45K - 70K /month
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอและรายงานผล
  • มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ได้ดี
  • มีประสบการณ์ในการพัฒนาสูตรเครื่องดื่ม