Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 192 jobs
  Runner Group Marketing Co., Ltd.'s logo

  Recruitment and Administration Executive

  Runner Group Marketing Co., Ltd.
  Eastern
  • พนักงานประจำ ทำงานในออฟฟิศ (ชลบุรี)
  • มีประกันสังคมและประกันสุขภาพ
  • เงินเดือน โบนัสตามผลงานรายปี
  BioNet-Asia Co., Ltd.'s banner
  BioNet-Asia Co., Ltd.'s logo
  Central
  • มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • ปริญญาตรีขึ้นไปด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • เป็นผู้นำหน่วยงานด้านการบริหาร/พัฒนาบุคลากร
  Next