Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 32 jobs
  True Corporation Public Company Limited's banner
  True Corporation Public Company Limited's logo

  Safety Officer

  True Corporation Public Company Limited
  Bangkok
  • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
  • มีความรู้ เรื่อง กฎหมายด้านความปลอดภัยฯ
  • ปฏิบัติงานในช่วงกลางคืน(00.00-05.00 น.)ได้บางครั้ง
  TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited's banner
  TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited's logo

  Quality Management System Officer (QMS)

  TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
  Beungkum
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
  • ป.ตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ อื่นๆ
  • มีความรู้ด้าน ISO9001
  Siam Piwat Group's banner
  Siam Piwat Group's logo
  Pathumwan
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
  • ตรวจสอบ ออกแบบและพัฒนาการรายงาน ด้านวิศวกรรม
  • ควบคุม, ตรวจสอบ,ตรวจประเมินการปฏิบัติงาน
  Next