Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-15 of 15 jobs
  SAND-M INTERNATIONAL CO., LTD.'s banner
  SAND-M INTERNATIONAL CO., LTD.'s logo
  Bangyai
  • ชาย/หญิง อายุ 25 - 32 ปี
  • รักในงานด้านบรรจุภัณฑ์ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • มีความสามารถในการหา และวิเคราะห์ข้อมูล
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s banner
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s logo
  Bangyai
  • หญิง อายุ 27 – 35 ปี
  • มีความรู้ ในการทำงานด้านระบบคุณภาพ GMP/HACCP
  • มีประสบการณ์ด้านการจัดเก็บเอกสารระบบคุณภาพ
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s banner
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s logo
  Bangyai
  • เพศหญิง อายุ 28 – 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์
  • เปิดใจเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา