• การจัดทำรายงาน
 • การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ
 • งานเลขานุการ

6 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's Degree in Science of Public Health.
 • 2 years experience in Sanitation, CSR Activities
 • GPA 2.75 or higher.

17 hours ago

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Law
 • Prepare legal and corporate documents
 • 5 years in Law with Hire purchase business

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Investigation Management
 • 7 Years Working Experience
 • Banking Industry is a plus

17 hours ago

 

Applied
 • แผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ของสำนักงาน
 • การการจัดทำแผนงบประมาณประจำปีของสำนักงาน
 • การกำหนดตัวชี้วัดและประเมินผลตัวชี้วัด

21-Nov-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • วิเคราะห์และจัดทำนโยบาย
 • ศึกษาการเปลี่ยนแปลง ด้านIT
 • งานวิจัยด้าน e-Government

21-Nov-17

Salary negotiable

Applied
 • Professional experience in developing training
 • Experience in training facilitation in Thai
 • Broader understanding and knowledge

21-Nov-17

 

Applied
 • คุณสมบัติจบปริญญาโท อายุไม่เกิน 30 ปี
 • จบปริญญาเอก อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • ไม่จำกัดสาขาวิชา

21-Nov-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 • มีบุคลิกภาพดี กระตือรือร้น คิดอย่างเป็นระบบ

21-Nov-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านขออนุญาตจัดสรร
 • สามารถบริหารทีมงานให้บรรลุเป้าหมาย
 • มี Proaetive และ Self motivate

21-Nov-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์
 • จัดเตรียมเอกสารสำหรับการขออนุญาต
 • มีความเข้าใจและรู้จักระบบงานราชการ

21-Nov-17

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในการติดต่องานราชการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Nov-17

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 24-30 ปี
 • วุฒิการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิต
 • ประสบการณ์ด้านการขออนุญาตก่อสร้าง หรือโอนกรรมสิทธ

20-Nov-17

Salary negotiable

Applied
 • Stimulating Work in a Multicultural Setting
 • Excellent Social Benefits
 • Opportunities for Training in Specialized Fields

20-Nov-17

 

Applied
 • ช่่าย หญิง จบปริญญาตรีขึ้นไป
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ กรมประมงกรมอุทยาน
 • รู้ระเบียบและข้อกำหนดเครื่องหนังและอนุสัญญา CITES

20-Nov-17

Salary negotiable

Applied
 • Experience in Strategic, Org. or National plan
 • Master degree is a must
 • Good communicate in both Thai and English

20-Nov-17

 

Applied
 • Strong project management skills
 • The ability to communicate and respond quickly
 • A proven track record in developing

20-Nov-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงานชุมชน และ มีจิตสาธารณะ
 • สามารถติดต่อประสานงาน จัดการประชุม

20-Nov-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงานชุมชน และ มีจิตสาธารณะ
 • สามารถติดต่อประสานงาน จัดการประชุม

20-Nov-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงานชุมชน และ มีจิตสาธารณะ
 • สามารถติดต่อประสานงาน จัดการประชุม

20-Nov-17

 

Applied
 • Experience in conducting academic research
 • Experiences in research in the area of gender
 • Good understanding of national policy

17-Nov-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์งานติดต่อราชการ หรือเคยผ่านงาน
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี

17-Nov-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ สถิติ
 • มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

16-Nov-17

 

Applied
 • Degree or higher in Business Administration
 • Experiences in work permit and visa application
 • Proficient in English, both written and spoken

16-Nov-17

 

Applied
 • No experience required ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • Full training will be provided ฝึกอบรมเต็มรูปแบบ
 • Resilient & have great motivation รักงานเพื่อสังคม

15-Nov-17

THB16k - 25k /month (includes high commission)

Applied
 • Strong Project Management and Leadership
 • Good People and Communication skills
 • Native Thai Language and Strong English abilities

14-Nov-17

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 • เพศหญิง 2 อัตรา

14-Nov-17

 

Applied
 • พนักงานขับรถ
 • พนักงานขับรถหน่วยงานราชการ
 • พนักงานขับรถส่วนนกลาง

14-Nov-17

 

Applied
 • Master's degree in Business or Economic Research
 • 7 years of experience working on business
 • Experience developing project proposals

08-Nov-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.