Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-17 of 17 jobs
  Sansiri Public Company Limited's logo
  Prakanong
  • กำหนดกลยุทธ์วางแผนการและดำเนินงานด้านการตลาด
  • วางแผนกำหนดงบประมาณและการเลือกใช้สื่อที่เหมาะสม
  • มีประสบการณ์ในงานด้านการตลาดอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
  Origin Property Public Company Limited's banner
  Origin Property Public Company Limited's logo
  Bangna
  • ได้เรียนรู้อาชีพในสายงานและมีโอกาสก้าวหน้าสูง
  • มุ่งมั่นทำงานและพร้อมเรียนรู้งานกับทีม
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีเต็ม