Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-26 of 26 jobs
  TCP Group / KTD Property's banner
  TCP Group / KTD Property's logo
  Bangbon
  • ปริญญาตรีด้านนิติศาสตร์/รัฐศาสตร์/บริหารธุรกิจ
  • ประสบการณ์บริหารทรัพย์สินและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  • บริหารทรัพย์สินให้เกิดรายได้สูงสุด
  TCP Group / KTD Property's banner
  TCP Group / KTD Property's logo
  Bangbon
  • ปริญญาตรีด้านนิติศาสตร์/รัฐศาสตร์/บริหารธุรกิจ
  • ประสบการณ์บริหารทรัพย์สินและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  • บริหารทรัพย์สินให้เกิดรายได้สูงสุด
  Risland (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Risland (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Pasicharoen
  • ประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อยสองปี
  • ทำงานหกวันต่อสัปดาห์ สลับวันหยุด
  • เรทคอมมิชชั่นสูง
  Origin Property Public Company Limited's banner
  Origin Property Public Company Limited's logo
  Bangkok
  • วุฒิการศึกษา ปริญาตรีขึ้นไป การตลาด, นิเทศศาสตร์
  • มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ 1 ปีขึ้นไป
  • สามารถเดินทางไปตามโครงการที่ได้รับมอบหมายได้
  SC Asset Corporation Public Co., Ltd.'s banner
  SC Asset Corporation Public Co., Ltd.'s logo
  Bangkok
  • วุฒิ ปริญญาตรี / โท สาขาการตลาดหรืออสังหาริมทรัพย์
  • เคยผ่านงานการตลาดอสังหาริมทรัพย์มาโดยตรง
  • สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้
  PBA ESTATE CO., LTD.'s banner
  PBA ESTATE CO., LTD.'s logo
  BangbonTHB 20K - 29,999 /month
  • มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษดี
  • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี