Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 295 jobs
  Carabao Tawandang Co., Ltd.'s banner
  Carabao Tawandang Co., Ltd.'s logo
  Bangrak
  • ประสบการณ์ด้านที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ด้านกฎหมาย
  • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้อย่างชำนาญ
  MBK Public Company Limited's banner
  MBK Public Company Limited's logo
  Pathumwan
  • ปริญญาโท ด้านการจัดการ การเงิน การบัญชีและอื่นๆ
  • มีประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไปในการวิเคราะห์ธุรกิจ
  • มีทักษะทางด้านการวิเคราะห์ธุรกิจ
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s banner
  MBK GUARANTEE COMPANY LIMITED (HEAD OFFICE)'s logo
  Pathumwan
  • ป.ตรี-ป.โท สาขาการเงิน บริหารธุรกิจ กฎหมาย
  • มีความสามารถในด้านทักษะทางภาษาที่ใช้ในการร่างสัญญา
  • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
  TPCS Public Company Limited's banner
  TPCS Public Company Limited's logo

  Risk Management : Section Manager

  TPCS Public Company Limited
  Bangkor-laem
  • การบริหารความเสี่ยง บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
  • เศรษฐศาสตร์/การเงิน/บริหารธุรกิจ/ หรืออื่นๆ
  • ความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ การบริหารการเปลี่ยนแปลง
  Next