bangchak corporation public company limited
  Suggestions will appear below the field as you type

  Searches related to bangchak corporation public company limited jobs

  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo

  นักวางแผนการตลาด

  Bangchak Corporation Public Company Limited
  Prakanong
  • จัดทำรายงานภาพรวมของสายงานด้านธุรกิจการตลาด
  • นำผลของการวิเคราะห์และการประเมินผลต่างๆ มาปรับใช้
  • Advance Excel, Power BI, Data Analytic
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo

  วิศวกร | Engineer (TMD)

  Bangchak Corporation Public Company Limited
  Prakanong
  • ออกแบบโครงการเทคโนโลยีดิจิตัล ระบบสารสนเทศโรงกลั่น
  • เข้าใจกระบวนการผลิต และการบริหารโครงการ
  • Process Control, Process Simulation, Data Analyst