production
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 163 jobs
  Siam Bioscience Co., Ltd.'s banner
  Siam Bioscience Co., Ltd.'s logo

  Production Operator

  Siam Bioscience Co., Ltd.
  Bangyai
  • การศึกษา : ปวส. หรือ ต่ำกว่า ปวส.
  • มีประสบการณ์การทำงานทางด้านผลิตยาปราศจากเชื้อ
  • ควบคุม ดูแล ความสะอาดของอุปกรณ์ เครื่องมือ
  INTEQC GROUP (INTEQC Wheat Flour Mill Co.,Ltd.)'s banner
  INTEQC GROUP (INTEQC Wheat Flour Mill Co.,Ltd.)'s logo
  Bangkok Area - Samutsakorn
  • Production Specialist (Miller)
  • ผู้ข่วยชาญการผลิตแป้งข้าวสาลี ( Miller )
  • ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารงานโรงงานผลิตแป้งสาลี
  Mould Mate Co., Ltd.'s banner
  Mould Mate Co., Ltd.'s logo
  Central
  • เพศชาย-หญิง อายุ 30-40ปี วุฒิ ปริญญาตรีหรือโท
  • ประสบการณ์ในสายการผลิตและการบริหาร 7 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้เรื่องระบบมาตรฐาน ISO 9001 , TPM,QCC
  Next