Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 95 jobs
  GEMS PAVILION COMPANY LIMITED's banner
  GEMS PAVILION COMPANY LIMITED's logo
  Bangrak
  • พูด,อ่าน,เขียน ภาษาอังกฤษได้คร่อง
  • มีความรู้ขั้นตอนในการผลิต Jewelry
  • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ได้คร่อง
  SAND-M Global Co., Ltd.'s banner
  SAND-M Global Co., Ltd.'s logo
  BangyaiTHB 45K - 70K /month (negotiable)
  • เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 30 ปี
  • Trial Run ใน Process line ก่อนนำไปสู่การผลิตจริง
  • มีประสบการณ์ในการสกัดสารสำคัญจากพืชสมุนไพร
  Next