Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-6 of 6 jobs
  Kim Pai's banner
  Kim Pai's logo
  Bangkor-laem
  • วุฒิปริญญาตรี (ทางด้านการพิมพ์ หรือบรรจุภัณฑ์)
  • มีประสบการณ์พัฒนาผลิตภัณฑ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • รับข้อมูลความต้องการงานใหม่ และงานแก้ไขของลูกค้า
  Kim Pai's banner
  Kim Pai's logo
  Bangkor-laem
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การพิมพ์ เคมี
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนา
  • มีประสบการณ์ในระดับหัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนา