Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-20 of 20 jobs
  T.P. Drug Laboratories (1969) Co., Ltd.'s banner
  T.P. Drug Laboratories (1969) Co., Ltd.'s logo

  Regulatory Affairs Manager

  T.P. Drug Laboratories (1969) Co., Ltd.
  Prakanong
  • ประสบการณ์ 5 ปี ในสายงานด้านการขึ้นทะเบียนยา (RA)
  • ประสบการณ์ในการติดต่อประสานงานกับ อย.
  • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า ในสาขาเภสัชศาสตร์
  Medline Co., Ltd.'s banner
  Medline Co., Ltd.'s logo
  Ladkrabang
  • ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางด้านเภสัชศาสตร์เท่านั้น
  • ประสบการณ์ด้านการขาย/การตลาดอย่างน้อย 4 ปีขึ้นไป
  • บริหารทีมการตลาดหรือทีมขายอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  Medline Co., Ltd.'s banner
  Medline Co., Ltd.'s logo

  Programmer (ABAP)

  Medline Co., Ltd.
  Ladkrabang
  • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรมมาประมาณ 2-3 ปี
  • เงินเดือนตามประสบการณ์