Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 53 jobs
  New Concept Product Co., Ltd.'s banner
  New Concept Product Co., Ltd.'s logo
  Bangkapi
  • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาการจัดการโลจิสติกส์
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในการบริหารงานขนส่ง
  • มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ,การประกันคุณภาพ,กฎหมาย
  Next