Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-10 of 10 jobs
  Chanwanich Group's banner
  Chanwanich Group's logo
  Bangplee
  • ปสก. 5 ปีขึ้นไป ในโครงการเกี่ยวกับระบบ Automation
  • พิจารณาเป็นพิเศษหากมีปสก.ในระบบสายพานลำเลียง
  • ปฏิบัติงานได้ทั้งสนญ.สีลมและสนามบินสุวรรณภูมิ
  Chanwanich Group's banner
  Chanwanich Group's logo
  Bangplee
  • ปสก. 5 ปีขึ้นไป และสามารถขับรถยนต์ได้
  • พิจารณาเป็นพิเศษหากมีปสก.ทำงานในโครงการใหญ่ของรัฐ
  • ปฏิบัติงานได้ทั้งสนญ.สีลมและสนามบินสุวรรณภูมิ